Jesteś tutaj: Start / Statut PZD

Statut PZD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W RAWICZU

 

§ 1

1. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu jest miasto Rawicz.

 

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu działa na obszarze Powiatu Rawickiego.

 

§ 2

Podstawę prawną funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu stanowią:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.),
 2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.),
 3. art. 52 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. 1998 r. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)
 4. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm.),
 5. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 193, poz. 1194)
 6. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. 1998 r. Nr 156, poz. 1027),
 7. niniejszy statut.

 

§ 3

 

1. Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg jest planowanie, budowa, przebudowa, remont utrzymanie i ochrona dróg.

2. Podstawę działalności Powiatowego Zarządu Dróg stanowi ogół spraw z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, a w szczególności:

 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przyjazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 

§ 4

Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.